Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Odwiedzin: 101451
Wyszukiwarka lokalna

Wyszukiwanie zaawansowane
Studia techniczne budownictwo:
Tryb:
Wielkość tekstu:


Spis treści
 1. Def. fundamentu
 2. Podział fundamentów ze względu na głębokość posadowienia
 3. Kategoryzacja geotechniczna
 4. Rodzaje warunków gruntowych
 5. Sprecyzowanie rodzaje kategorii gruntowych
 6. Rodzaje gruntów budowlanych
 7. Ogólny poddział gruntów
 8. Zasady wykonywania fundamentów bezpośrednich
 9. Technologia wykonania ław fundamentowych bezpośrednich
 10. Odbiór robot fundamentowych
 11. Zasady wykonywania fundamentów pośrednich (pale fundamentowe)
 12. Technologia wykonywania pali typu: "Wolfsholza"
 13. Technologia wykonywania pali typu: "CFA"


Fundamenty podstawowe informacje:

Fundament- jest najniżej położoną częścią budynku stykającą się bezpośrednio z podłożem gruntowym. Za pośrednictwem fundamentów obciążenia z całego obiektu budowlanego przekazywane są bezpośrednio na podłoże gruntowe. Podłoże gruntowe znajdujące się pod fundamentami budynku uważa się jako konstrukcje budynku do poziomu na którym oddziaływania z budowli/ budynku osiągną 30% ich wartości. Odpowiednie zaprojektowanie fundamentu odgrywa tu najważniejszą rolę, gdyż nieprawidłowe rozłożenie obciążeń może spowodować nierównomierne osiadanie całego budynku, co może skutkować pęknięciem fundamentu lub odchyleniem od poziomu całego budynku. Fundament jako część podziemna budynku, w niektórych przypadkach może być narażona na działanie wody gruntowej wówczas należy ten element zabezpieczyć dodatkowo emulsją lepikową (patrz temat izolacje). Także posadowienie fundamentu ma tu duży wpływ na prawidłowe działanie układu konstrukcji, dlatego konstruktor projektujący fundament, ustalając głębokość posadowienia bierze pod uwagę nośność podłoża gruntowego w miejscu gdzie ma powstać budowla, a także musi skorzystać z mapy obrazującej głębokości przemarzania gruntu w określonej strefie geograficznej kraju{Rys.1}. Zabrania się bez sensownego uzasadnienia posadawiać fundamenty na głębokościach niższych niż określone w wyżej wymienionej mapie. Od nośności podłoża gruntowego zależy pole powierzchni podstawy fundamentu, natomiast rodzaj, grubość, stopień zbrojenia ławy fundamentowej zależy od przejmowanych przez te ławę obciążeń.Podział fundamentów ze względu na głębokość posadowienia:

W tym dziale rozróżniamy jeszcze podział na fundamenty płytkie i głębokie. Kryterium ich podziału zależy od głębokości D liczonej od poziomu terenu do spodniej części ich podstawy. Wówczas normuje się że głębokość D=3-4m to fundamenty płytkie posadowione pośrednio (to jest maksymalna głębokość do jakiej można wykonywać wykop otwarty bez zastosowania dodatkowych umocnień jego zboczy oraz obniżania wody gruntowej), natomiast gdy D>4m należy projektować fundament głęboki posadowiony pośrednio lub bezpośrednio w zależności od ekonomicznych i konstrukcyjnych względów.

Załączniki


Kategoryzacja geotechniczna:

Pod pojęciem „kategoria geotechniczna” należy rozumieć stopień skomplikowania konstrukcji obiektu budowlanego, sposób przekazywania oddziaływań, agresywność podłoża gruntowego, koszt budynku i jego destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne (jeżeli takie zagrożenie istnieje), właściwości fizyczne, oraz mechaniczne podłoża , stopień złożoności warstw gruntowych, a także ich nośność, oddziaływania jakie wywiera budynek na podłoże gruntowe. Na podstawie tych parametrów ustala się kategorie geotechniczną, do której kwalifikuje się budynek. Zgodnie z obecnymi regulacjami prawnymi, za określenie tej kategorii odpowiedzialna jest jednostka projektowa.Rodzaje warunków gruntowych;

-Proste:
-Złożone:
-Skomplikowane:


Sprecyzowanie rodzaje kategorii gruntowych opartych na warunkach gruntowych:

Kategoria pierwsza;
Kategoria druga;
Kategoria trzecia;

Rodzaje gruntów budowlanych:

Grunty budowlane to utwory geologiczne zewnętrznej skorupy ziemskiej, powstałe na przestrzeni wielu milionów lat. Za grunty budowlane uważa się podłoże gruntowe na które oddziały-wuje obiekt budowlany, a także takie które same w sobie stanowią element konstrukcyjny (tj. naturalne zapory wodne z usypanego materiału gruntowego). Rozróżniamy dwa rodzaje powstawania utworów gruntowych: naturalne rodzime (za pośrednictwem sił natury) i antropogeniczne (powstałe w wyniku działalności człowieka, np. nasypy ziemne)Ogólny poddział gruntów:
Grunty naturalne dzieli się na:

Ponieważ grunty mineralne rodzime najczęściej spotykane jako podłoże fundamentowe to pozwolę sobie podzielić je ze względu na rozmiary ziaren w nich występujących;Podział gruntów mineralnych rodzimych ze względu na uziarnienie:
Podział gruntów ze względu na współoddziaływania cząstek:

Grunty niespoiste (sypkie) różnią się wielkością ziaren wilgotnościową i zagęszczeniem cząstek. Podział ten podano w tabeli1 poniżej.

Tabela 1.
Nazwa gruntu Zawartość frakcji, %
>2mm >0.5mm >0.25mm
Żwir>50--
Pospółka50-10>50-
Piasek gruboziarnisty<10>50-
Piasek średnioziarnisty<10<50>50
Piasek drobnoziarnisty<10<50<50
Piasek drobnoziarnisty <10 <50 <50
Piasek pylasty

Grunty spoiste różnią się wielkością ziaren spoistością i stanem. A więc w zależności od ich stopnia plastyczności rozróżnia się następujące stany Tabela2.

Tabela 2.
ZwartyIL < 0
PółzwartyIL ≤ 0
Twardoplastyczny0L ≤ 0.25
Plastyczny0.25 < IL ≤ 0.50
Miękkoplastyczny0.50 < IL ≤ 1.00
PłynnyIL >1.00
IL - stopień plastyczności


Grunty rodzime - organiczne: nie stanowią dobrego podłoża do posadowienia budynku, dzieli się ze względu na ilość zawartości organicznej. I tak rozróżniamy następujące ich rodzaje:Zasady wykonywania fundamentów bezpośrednich:

Roboty fundamentowe powinny być wykonywanie w oparciu o dokumentacje budowlaną budynku. Po wykonaniu wykopów pod fundamenty należy sprawdzić zgodność podłoża gruntowego, z założonym rodzajem podłoża gruntowego w dokumentacji technicznej. Jeżeli rzeczywiste podłoże gruntowe posiada nośność mniejszą niż założone w projekcie, należy w porozumieniu z jednostką projektową wymienić grunt słabo nośny na żwiry, piaski lub pospółki które są odpowiednim materiałem pod posadowienie fundamentów. Ponadto po ułożeniu podsypki należy przeprowadzić odbiór techniczny, jej prawidłowego ułożenia i zagęszczenia. Natomiast po dokonaniu odbioru należy zanotować w dzienniku budowy informacje iż taka forma sprawdzenia prawidłowości wykonanych prac, została przeprowadzona. Należy pamiętać przy wykonywaniu wykopów fundamentowych nie wybierać od razu wykopu na głębokość posadowienia fundamentów ponieważ może to doprowadzić do uszkadzania struktury gruntu stykającego się z fundamentem, i tak; przy wykopach fundamentowych ręcznych pozostawić 200mm do przewidzianej głębokości posadowienia, a w przypadku wykonywania wykopu mechanicznie pozostawić należy 300-600mm do głębokości właściwego posadowienia. Gdy wykop zostanie w całości wybudowany, a nie długo przed przystąpieniem do wykonywania ław fundamentowych należy wybrać pozostawiana część gruntu, tak aby wykop osiągnął właściwą głębokość na której zostanie posadowiony fundament. Jest to bardzo istotna operacja ponieważ gdyby grunt został w całości wydobyty na długo przed wykonaniem ław np. fundamentowych, to mógłby zostać ona narażony na działanie czynników atmosferycznych. A mogło by to spowodować rozwodnienie warstw gruntu w posadowieniu fundamentu, w efekcie czego skutkiem doszłoby do osiadnięcia budynku poniżej projektowanego poziomu posadowienia jego fundamentów. W niektórych przypadkach zachodzi konieczność zastosowania pod fundamentami warstwy betonu wyrównawczego (tzw. chudego betonu), zależne jest to głównie od tzw. grubości otulenia betonu (czyli odległości pręta zbrojeniowego od lica elementu betonowego). Więc gdy ta wielkość jest mała należy stosować warstwę chudego betonu pod fundamentem, aby zapobiec wnikaniu wilgoci w głąb materiału co mogłoby doprowadzić do korozji zbrojenia i utraty nośności elementu. Warstwa ta pełni także funkcję wyrównawczą i montażową, ponieważ można na niej zeprzeć deskowanie i dystanse utrzymujące zbrojenie w odpowiednich odległościach od lica elementu. Tutaj zwrócę uwagę na ważny aspekt, a mianowicie podczas układania warstwy takiego nad betonu należy stosować się do niżej wymienionych zasady;

Gdy podsypka lub warstwa betonu wyrównawczego ma grubość większą niż 200mm należy:

Zasada gdy zaprojektowano wykonanie sąsiednich fundamentów na rożnych głębokościach, to należy najpierw wykonać wykopu pod fundamenty głębiej posadowione, a następnie na te przewidziane na mniejszej głębokości.Technologia wykonania ław fundamentowych bezpośrednich:

 1. Usunięcie wierzchniej warstwy gruntu do poziomu posadowienia fundamentu, wyrównanie podłoża wykopu
 2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopów
 3. Wykonanie podsypki stabilizującej z piasku lub wykonanie podkładu z chudego betonu grubości 10cm
 4. Ułożenie zbrojenia fundamentów i wkładek dystansowych
 5. Odbiór prawidłowości wykonania robót zanikających (w tym przypadku prawidłowości ułożenia zbrojenia ław fundamentowych)
 6. Przygotowanie i ułożenie deskowania ław fundamentowych
 7. Sprawdzenie szczelności i prawidłowości ułożenia deskowania
 8. Polanie szalunków wodą w celu zmniejszenia chłonności
 9. Betonowanie konstrukcji o zagęszczenie mieszanki betonowej
 10. Demontaż deskowania
 11. Pielęgnacja betonu


Odbiór robot fundamentowych:
 1. sprawdzenie prawidłowego usytuowania fundamentu w terenie
 2. Srawdzenie poziomu posadowienia fundamentu
 3. sprawdzenie prawidłowości wykonania robot ciesielskich
 4. sprawdzenie normatywnego odchylenia spodu fundamentu od poziomu
 5. sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowań i wymiarów fundamentu
 6. sprawdzenie prawidłowości ułożenia zbrojenia oraz grubości jego otuliny
 7. sprawdzenie jakości zagęszczenia mieszanki betonowej (tj. czy nie występują raki na betonie)

Po wyżej {Rys3} ukazuje w jaki sposób należy wykonywać deskowanie ław w zależności od wysokości ławy.Zasady wykonywania fundamentów pośrednich:

Zgodnie z definicją, gdy warstwy nośne gruntu zalegają na poziomie wykluczającym zastosowanie fundamentów bezpośrednich, zastosowanie znajdują takie rozwiązania jak: pale, studnie, ścianki szczelinowe które przekazują oddziaływania poprzez docisk ich stopy oraz tarcie między ich obrzeżami, a gruntem w który zostały wprowadzone. Długość pali może wynosić nawet do kilkudziesięciu metrów.

Najczęściej spotykane w krajowym budownictwie elementy pośredniego przekazywania oddziaływań na grunt nośny, to pale które dzieli się na następujące charakterystyki materiałowe i technologiczne:

 1. Podział ze względu na materiał z którego został wykonany pal;
  • pale wbijane
  • pale w-wibrowywane
  • pale wkręcane
  • pale wciskane


 2. Podział ze względu na technologie wykonania;
  • mikropale – to pale o średnicy nie przekraczającej 300mm wykonywane metodą wiercenia, lub nieprzekraczające 150mm wykonywane wyłącznie metodą w-wibrowywania, wkręcania i wbijania (mikropale - termin dotyczy tylko pali wykonanych z żelbetu)mikropale – to pale o średnicy nie przekraczającej 300mm wykonywane metodą wiercenia, lub nieprzekraczające 150mm wykonywane wyłącznie metodą w-wibrowywania, wkręcania i wbijania (mikropale - termin dotyczy tylko pali wykonanych z żelbetu)
  • pale to wszystkie powyżej podanych wyżej wartości normatywnych a także te wykonane z i innych materiałów niż żelbet.


 3. Podział ze względu na wymiary pala;
  • roboty palowe wykonuje się z godnie projektem technicznym i metodą w nim określoną
  • roboty te powinny zostać wykonane prze z wyspecjalizowaną w wykonywaniu palowania firmę
  • cały przebieg robot palowych powinien zostać odnotowany w dzienniku budowy
  • należy sprawdzić czy na miejsce budowy zostały dostarczone pale o właściwej metryce
  • po wykonaniu robót palowych należy sprawdzić zgodność ułożenia pali pod przyszłym fundamentem i tak rozróżnia się ułożenie symetryczne lub mijankowe
  • należy sprawdzić czy została wbudowana właściwa ilość pali
  • należy przeprowadzić nadzór nad jakością wykonania pala (czyli. czy pal został wbity w pionie)
  • sprawdzić czy nie doszło podczas wbijania pala do uszkodzenia jego lica gdzie miałby zostać oparty fundament a także czy podczas wbijania pal nie pęknął.
  • roboty palowe jako że zaliczają się do skomplikowanych robót zanikających powinny być nieustannie nadzorowaneTechnologia wykonywania pali typu: "Wolfsholza"
Etap I odwiert z rurą obsadową
Technologia wykonania pali typu Wolfsholza
Etap II Odpompowanie wody z rury obsadowej
Technologia wykonania pali typu Wolfsholza
Etap III Betonowanie pala w jednoczesnym unoszeniem rury obsadowej
Technologia wykonania pali typu Wolfsholza
Etap IV Gotowy pal - pielęgnacja betonu
Technologia wykonania pali typu WolfsholzaTechnologia wykonywania pali typu: "CFA"

Technologia wykonania:

 1. Wkręcenie w grunt świdra talerzowego z rurowym rdzeniem wewnętrznym.
 2. Podłączenie do świdra przewodu doprowadzającego beton i tłoczenie mieszanki betonowej rurą. wewnątrz świdra oraz otwarcie zaworu stożkowego przez tłoczony beton (ciśnienie tłoczenia ok 6 atmosfer).
 3. Tłoczona mieszanka betonowa pod wysokim ciśnieniem wypycha świder z odwiertu.
 4. Całkowite wyciągnięcie świdra z wykopu i uzupełnienie mieszanki betonowej.
 5. Ustawienie i w wibrowanie zbrojenia pala do mieszanki betonowej.
 6. Gotowy pal CFA.

Technologia etap I
Technologia etap II
Technologia etap III
Technologia etap IV
Technologia etap V
Technologia etap VI

Oceń ten artykuł!

Rate (Ocena: 4.37 / 5 - Głosów: 70)
© Copyright 2011: Mateusz Strzępek